47 – رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه های نظامی تابع کدام قانون آیین دادرسی کیفری است ؟

- آیین دادرسی کیفری قدیم مصوب 1290 هجری شمسی

                                                     

 

48 – در غیاب دادستان چه مقامی عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف وی خواهد بود ؟

-معاون دادسرا یا دادیار

                                                                 ماده 3 تبصره 5

 

49 – در حوزه قضایی بخش ها که دادسرا وجود ندارد چه مقامی به جانشینی بازپرس در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است اقدام می نماید ؟ تحت نظارت چه مقامی ؟

- رییس یا دادرس دادگاه حقوقی مستقل ، تحت نظارت دادستان مربوطه .

                                                                 ماده 3 تبصره 6

 

50 – رییس یا دادرس دادگاه در حوزه قضایی بخش در جرائم عادی ( منظور جرائمی که مربوط به دادگاه کیفری استان نیست ) چه اختیارات و وظایفی دارند ؟

- مطابق قانون رسیدگی می کنند و مبادرت به صدور رأی می نمایند .               

                                                                ماده 3 تبصره 6

 

51 – آیا می توان به شعبه جزایی پرونده حقوقی و به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع نمود ؟ در چه صورت و به استناد کدام قانون ؟

- آری ، در صورت ضرورت ( به تشخیص مقامی که پرونده را ارجاع می دهد ) به استناد ماده 4 قانون احیاء دادسرا .

                                                                           ماده 4

 

52 – رسیدگی به چه جرائمی در دادگاه کیفری استان به عمل می آید ؟

- موارد زیر :

- جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس و یا قصاص عضو یا رجم یا صلب و یا اعدام یا حبس ابد باشد .

- جرائم مطبوعاتی

- جرائم سیاسی

                                                                          ماده 4

 

53 – رسیدگی به اتهامات کدامیک از مقامات در دادگاه کیفری استان صورت می گیرد ؟

- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام         - اعضای شورای نگهبان

- نمایندگان مجلس                                    - وزرا

- معاونین وزرا                                           - معاونان و مشاوران روسای سه قوه

- سفرا                                                    - دادستان

- رییس دیوان محاسبات                             - دارندگان پایه قضایی

- استانداران                                             - فرمانداران

- جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از سرتیب و بالاتر

- مدیران کل استان ها

                                                            ماده 4 تبصره 1

 

54 – دادگاه های انقلاب به چه جرائمی رسیدگی می کند ؟

- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ، محاربه با افساد فی الارض

- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری

- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام

- جاسوسی به نفع اجانب

- کلیه جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر

- دعاوی مربوط به اصل 46 قانون اساسی

                                                                                  ماده5                                                                                                                                                          
 

55 – ماده 6 مقرر می دارد : طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند . قاضی تحکیم کیست ؟

- همان داور است . در امور کیفری کاربرد کمی دارد .عمدتاٌ در جرائم مالی قابل گذشت .

                                                                                           ماده 6                                                                                                                                                                        

 

56 – هرگاه تردید نمودیم که حکم یک دادگاه قطعی است یا خیر اصل بر قطعی بودن است یا قابل تجدیدنظر بودن ؟ قانون چه می گوید ؟

- اصل بر قطعی بودن است . « احکام دادگاه های عمومی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش بینی شده است .»

                                                                                     ماده 7

57- رییس حوزه قضایی قانوناٌ دارای چه سمت قضایی است ؟

- رییس شعبه اول دادگاه های عمومی آن حوزه

                                                                                   ماده 11
 
                         
+ نوشته شده توسط محمد اعتدال در و ساعت |
36 – صلاحیت ذاتی چیست ؟

- صلاحیت عام مراجع قضایی که فقط با صراحت قانونی بر آن استثناء وارد می شود . مثل صلاحیت عام محاکم دادگستری .
                                          آ.د.ک                                                                                                                                                  

 

37 – صلاحیت محلی چیست ؟

- صلاحیت یک مرجع قضایی در محدوده جغرافیایی معین .

                                                                                                                                                             
                                                                                           آ.د.ک
 

38 – صلاحیت نسبی چیست ؟

- صلاحیت یک مرجع قضایی یا شبه قضایی نسبت به دعاوی معین یا نسبت به دعاوی مالی تا میزان معین . مثل صلاحیت شوراهای حل اختلاف نسبت دعاوی مالی تا پنجاه میلیون ریال .

                                                                                                                                                           
                                                                                 آ.د.ک
 

39 – صلاحیت اضافی را با یک مثال بین کنید .

- صلاحیت اضافی آن گونه صلاحیتی است که مرجع قضایی افزون بر صلاحیت محلی خود به موجب قانون برای رسیدگی به امر کیفری دارا می باشد .
مثال : می دانیم که متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است . با این حال طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری : « . . . اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهم ترین جرم واقع شده . . .» به عبارت دیگر دادگاه رسیدگی کننده افزون بر صلاحیت محلی ملزم به رسیدگی جرائمی شده که در حوزه آن واقع نشده است.

40 – قرار منع تعقیب چگونه قراری است ؟

- به دو صورت است :

یک – مهلت ده روزه اعتراض به قرار پس از ابلاغ قرار به شاکی سپری شود و شاکی خصوصی اعتراض خود را اعلام نکند .

دو – قرار در دادگاه عمومی یا نقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد و تأیید شود .

                                                                           ماده 3

 

41 – متهم به کدامیک از قرارهای صادره از مقامات دادیرا می تواند اعتراض کند ؟

- به قرارهای زیر :

- عدم صلاحیت

- بازداشت موقت

- تشدید تأمین

- تأمین خواسته

                                                                            ماده 3

 

42 – شاکی خصوصی به کدامیک از قرارهای دادسرا می تواند اعتراض کند ؟

- به قرارهای زیر :

- منع تعقیب

- موقوفی تعقیب

- اناطه

                                                                            ماده 3

 

43 – دادستان به کدامیک از قرارهای دادسرا مستقلاٌ می تواند اعتراض کند ؟

- قرار اناطه

                                                                            ماده 3

 

44 – تعقیب مجدد متهم بعد از صدور قرار منع تعقیب در چه صورت امکان پذیر است؟

- چنانچه بعد از قطعی شدن قرار منع تعقیب دلایل جدید مشروط بر این که دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند .   

                                                                            ماده 3

 

45 – آیا صدور قرار منع تعقیب مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان است ؟

- خیر مثلاٌ راجع به تخریب عمدی دادگاه قرار منع تعقیب صادر می کند ولی شاکی می تواند دادخواست ضرر و زیان تقدیم دارد .

                                                                           ماده 3

 

46– حوزه قضایی چیست ؟

- قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ .

                                                                       ماده 3

 
+ نوشته شده توسط محمد اعتدال در و ساعت |
26– آخرین دفاع قانوناٌ چه زمانی باید از متهم گرفته شود ؟

- پس از پایان تحقیقات .

                                                                                ماده 3                                                                                                                                                                                                                                    

27 – اگر دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد چه اقدامی انجام می دهد ؟

-خطاب به دادگاه نامه ای می نویسد و خواستار مجازات متهم به استناد مواد قانونی می شود ، این نامه را کیفر خواست یا ادعا نامه می نامند .

                                                                                       ماده 3

 

28 – قرارهایی که مقامات دادسرا صادر می کنند به جند دسته تقسیم می شود؟

- قرارهای اعدادی ( مقدماتی )

- قرارهای تأمین

- قرارهای نهایی

                                                                                         آ.د.ک                                                                                                                          
 

29 – قرارهای اعدادی یا مقدماتی دادسرا چگونه قرارهایی هستند ؟

- قرارهایی که به منظور تکمیل تحقیقات صادر می شود مثل قرار کارشناسی ، استماع گواهی گواهان ، معاینه محل ، تحقیق محلی . . .

                                                                                       آ.د.ک                                                                                                                               
     

30 - قرارهای تأمین چگونه قرارهایی هستند ؟

- قرارهایی که به منظور جلوگیری از فرار متهم صادر می شود . شامل قرارهای التزام ، کفالت ، وثیقه ، بازداشت موقت .

                                                                      آ.د.ک

 

31 – قرارهای نهایی در دادسرا چگونه قرارهایی هستند ؟

- قرارهایی که باعث می شوند پرونده در شعب دادیاری و بازپرسی خاتمه یابد . اظهارنظر پایانی مقامات قضایی دادسرا مشتمل بر :

- موقوفی تعقیب

- منع تعقیب

- عدم صلاحیت ( محلی – ذاتی )

- مجرمیت

- اناطه

                                                                                           آ.د.ک                                                                                                                                                    

32 – قرار موقوفی تعقیب چگونه قراری است و در چه مواردی صادر می شود ؟

- قرار موقوفی تعقیب قراری است که صدور آن قانوناٌ موجب متوقف شدن تعقیب می شود و در موارد زیر صادر می گردد :

- گذشت شاکی خصوصی در مواردی که جرم قابل گذشت باشد .

- فوت متهم

- جنون متهم

- مرور زمان در جرائمی که مشمول مرور زمان می شود .

- اعتبار امر مختومه

- پرداخت وجه چک و خسارات وارده قبل از صدور حکم قطعی

                         ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

                         ماده 12 قانون صدور چک 1355 با اصلاحات 1382

 

33- قرار منع پیگرد چگونه قراری است و در چه مواردی صادر می شود ؟

- قرار منع پیگرد قراری است که بنابر تصمیم مقام قضایی تعقیب ادامه نمی یابد و در موارد زیر صادر می شود :

- هرگاه ادله علیه متهم کافی نباشد .

- هرگاه عمل یا ترک عمل منتسب به متهم قانوناٌ جرم محسوب نشود .

                                                                                        آ.د.ک                                                                                                                                             

34 – قرار عدم صلاحیت چیست و انواع آن کدام است ؟

- قراری است که مرجع قضایی در صورتی که دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده را صالح به رسیدگی نداند صادر می کند و به محلی ، ذاتی ، نسبی و اضافی تقسیم می شود .

                                                                              آ.د.ک                                                                               

35 – صلاحیت یک مرجع قضایی به چه معنی است و انواع آن کدام است ؟

- اختیارات قانونی یک مرجع قضایی که به  محلی ، ذاتی ، نسبی و اضافی تقسیم می شود .

                                                                           آ.د.ک                                                                                               
+ نوشته شده توسط محمد اعتدال در و ساعت |
20 – حل اختلاف در مورد نوع جرم ( مثلاٌ کلاهبرداری و تحصیل مال به طرق نا مشروع ) با چه مرجعی است ؟ ( حل اختلاف بازپرس و دادستان )

- با دادگاه عمومی یا انقلاب محل .

                                                                                                                                                           ماده 3

 

21 – مرجع صادر کننده قرار بازداشت هرچند وقت یک بار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می باشد ؟

- هر چهار ماه در مورد جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان    ( مثل قتل عمدی ) و در سایر جرائم هر دو ماه ، اگر مرجع صادر کننده قرار به ابقاء قرار بازداشت معتقد باشد با ذکر علل و جهات قرار را ابقاء می کند .

                                                                                                                                                       ماده 3

 

22 – بعد از ابقاء قرار بازداشت متهم چه حقوقی دارد ؟

- قرار باید به متهم ابلاغ شود و متهم می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید .

                                                                                                                                                                ماده 3

 

23 – آیا بازپرس به تنهایی می تواند قرار بازداشت موقت را فک کند ؟

- خیر . قرار بازداشت موقت دو امضایی است و فک آن باید با موافقت دادستان انجام شود .

                                                                                                                                                                ماده 3

 

24 – اگر بین بازپرس و دادستان راجع به فک قرار اختلاف نظر پدید آید این اختلاف چگونه حل خواهد شد ؟

 - حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود .

                                                                                                                                                                ماده 3

 

25– مدت بازداشت متهم نباید از چه میزان تجاوز کند ؟

- از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم .

                                                                ماده 3

                                                                                               

 
+ نوشته شده توسط محمد اعتدال در و ساعت |
16- هرگاه دادستان با قرار بازداشت صادره از سوی بازپرس موافق نباشد ، نظر کدامیک متبع است ؟ چرا ؟

- نظر دادستان ، زیرا دادستان حافظ حقوق عمومی است و مسؤولیت حفظ حقوق عمومی با دادستان است .

                                                                                                                                                       ماده 3

 

 17– اگر دادستان تقاضای بازداشت موقت کند ولی بازپرس موافق نباشد اختلاف چگونه برطرف می شود ؟

- حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود .

                                                                                                                                              ماده 3

 

18– متهم هرچند وقت یک بار می تواند تقاضای رفع بازداشت موقت خود از بازپرس بنماید ؟

- هر ماه یک مرتبه

                                                               ماده 3

                                                                                                                                                                                                                              

 

19 – اگر میان دادستان و بازپرس در خصوص صلاحیت محلی یا ذاتی اختلاف نظر به وجود آید حل اختلاف چگونه خواهد بود ؟

 - حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود .

                                                               ماده 3

                                                                                                    

 

20 – حل اختلاف در مورد نوع جرم ( مثلاٌ کلاهبرداری و تحصیل مال به طرق نا مشروع ) با چه مرجعی است ؟ ( حل اختلاف بازپرس و دادستان )

- با دادگاه عمومی یا انقلاب محل .

                                                                     ماده 3

 
+ نوشته شده توسط محمد اعتدال در و ساعت |
11- تحقیقات مقدماتی کدام دسته از جرائم توسط دادستان یا دادیار امکان پذیر نیست ؟

-  جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است .
                          ماده 3                                                                                         

 

12- دادستان در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است در چه زمانی می تواند مداخله نماید ؟

-  دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس ، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می آورد .

                                                                                                 ماده 3

                                                        

13 - کدامیک از قرارهایی که دادیار صادر می کند باید با موافقت دادستان باشد ؟

-  کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد .

                                                                                                 ماده 3

 

14 - در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار نظر کدامیک متبع است ؟

-  نظر دادستان
                                                                                               ماده 3        
                                                                                                                                                                                     

 

15 - اگر بازپرس در مورد متهمی قرار بازداشت موقت صادر کرد چه اقدامی باید انجام دهد ؟

- ظرف 24 ساعت باید پرونده را به نظر دادستان برساند.

                                                                                                 ماده 3
+ نوشته شده توسط محمد اعتدال در و ساعت |
6 - بازپرس چه زمانی اقدام به تحقیقات می کند ؟

-ارجاع دادستان

- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد .

-در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصاٌ ناظر وقوع آن باشد .

                                                                                                                                                                                                    ماده 3

7 - جرم مشهود چگونه جرمی است ؟

-  در نظرگاه عمومی واقع شود .

-  قانون وقوع آن را در نظرگاه عمومی فرض کرده باشد . مثل جرم شخص ولگرد .

                                                                                                                                                                                                          آ.د.ک

8 - ضابط دادگستری چه کسی است ؟

-  مأمور انتظامی یا فردی که به موجب قانون مسؤول کشف جرم و تعقیب متهم هست . مثل مأمورین منابع طبیعی یا محیط زیست.

                                                                                                                                                                                                       آ.د.ک

9 - نظارت دادستان بر بازپرس چگونه اعمال می شود ؟

-  دادن تعلیمات لازم برای انجام تحقیقات .

- کامل نمودن تحقیقات ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند .

                                                                                         ماده 3

10 - تحقیقات مقدماتی چه جرائمی بر عهده بازپرس است ؟

- تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس است     .

                                                                                                               ماده 3
+ نوشته شده توسط محمد اعتدال در و ساعت |

فصل اول- نحوه شکایت در دادسرا


پرسش هایی ازقانون احیاء دادسرا مصوب 1381 و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373


1- دادسرا عهده دار چه وظایفی است ؟

-کشف جرم                                - تعقیب متهم به جرم          

- اقامه دعوی از جنبه حق اللهی    - اقامه دعوی از جنبه حفظ حقوق عمومی

- حفظ حدود اسلامی                   - اجرای حکم

- رسیدگی به امور حسبیه

                                                                                                     ماده3


2 - در حوزه قضایی بخش که دادگاه حقوقی مستقل فعال است وظایف دادستان بر عهده جه مقاماتی است ؟

- دادرس علی البدل                                       - در غیاب دادرس علی البدل مدیر دفتر

                                                                                                 ماده 3


3 - اقدامات دادسرا در جرائمی که فقط جنبه خصوصی دارد با چه اقدامی شروع می شود ؟

- با شکایت شاکی خصوصی

                                                                                         ماده 3


4 - وظایف دادستان در مواردی که در قانون احیاء دادسرا مطرح شده کدام است ؟

- ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط دارند .

- نظارت بر کار دادسرا ( بازپرسان ، دادیاران و سایر کارکنان)

- حفظ حقوق عمومی

- اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه ها

- انجام امور حسبی

                                                                                                  ماده 3


5 - واحدهای فعال در دادسرا :

- شعبه های بازپرسی                                           - شعبه های دادیاری

- واحد اجرای احکام کیفری                                     - واحد امور سرپرستی

 - واحدهای دفتری و اداری

                                                                                                     ماده 3


+ نوشته شده توسط محمد اعتدال در و ساعت |